ljqg.net
当前位置:首页>>关于C语言:已有一个升序的整型数组,要求输入一个整数...的资料>>

C语言:已有一个升序的整型数组,要求输入一个整数...

这句if(a[i]>=m); 这样判断不对,因为比m大的数可能是多个的,这样判断不出把m放在哪个位置。而且这句后面显然是想在后面加{}来包括整段的,所以不要分号了,放了分号表示这句已经结束,直接这样修改: if(a[i]=m) { for(j=n;j>=i;j--) { a[j+1]...

#include<stdio.h> intmain() { inta[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100}; inttemp,i=0,j=0; scanf("%d",&temp); for(i=9;i>=0;i--) { if(temp<a[i]){ a[i+1]=a[i]; }else{ a[i+1...

插入的数据是在数组是和数组里面的元素混杂之后再进行排序吗

#include int main() {int *p,x,a[15]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; scanf("%d",&x); for(p=a;p

分析问题 画出程序的基本轮廓 实现该程序 编写程序 测试和调试程序 提供数据打印结果 最主要的是要多看看C语言程序设计的书哦,只有充实了自己才能设计出更好的程序。

#include void main() { int x,i,j=10,a[11]={10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,0}; printf("已有数列:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100\n"); printf("请输入一个整数:"); scanf("%d",&x); for(i=0;i

1、..... 2、a[k]=x;

/*用选择排序法比较适合初学,比较容易理解 */ #include "stdio.h" void main() { int i,j,a[10],temp; printf("输入10个整数!\n"); for(i=0;i

#include int main() {int a[10] = {1,2,3,5,6,7,8,9,10};int i,j,x = 4,n = 9;printf("原数组:\n");for(i = 0; i < n; ++i)printf("%d ",a[i]);printf("\n");for(i = 0; i < n; ++i) {if(a[i] > x) {for(j = n; j > i; --j)a[j] = a[j - 1];a[i...

随便选择一种排序方法就可以了,比如选择排序 #include int main(){ int a[6]; int i; for (i = 0; i < 6; ++i){ scanf("%d", &a[i]); } int j, k; for (i = 0; i < 6; ++i){ k = i; for (j = i+1; j < 6; ++j){ if (a[k] > a[j])k = j; } if (k...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ljqg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com